top of page
Skúsenosti

Svoju kariérnu dráhu som začala ako streetworker v OZ Prima.

Neskôr som sa dostala k práci s ľuďmi s chronickými duševnými poruchami v DSS MOST. Prešla som tam viacerými pozíciami od pracovníčky denného stacionáru, až po vedúcu služby podporovaného bývania, ktorú som založila a funguje dodnes. 

Na základe svojich skúseností v podoporovanom bývaní som dostala ponuku školiť pre Implementačnú agentúru MPSVR SR. 

Popri materskej dovolenke som začala poskytovať psychologickú pomoc rodičom, ktorí majú ťažko kombinovane postihnuté dieťa pre CDKL5 Slovakia. Práca s rodičmi prebieha na individuálnej a aj skupinovej báze. Cieľom práce je poskytnúť rodičom psychologickú podporu a pomoc pri zvládaní náročnej každodennej starostlivosti o dieťa so špeciálnymi potrebami, hľadaním vnútorných zdrojov

a podpora pri akceptácii.

Táto práca ma priviedla do DSS Sibírka, kde som sa ako psychológ venovala rodičom už dospelých príbuzných s ťažkými kombinovanými postihnutiami.

V súčasnosti pôsobím aj ako školský psychológ pre prvú a zatiaľ jedinú základnú školu Marie Montessori na Slovensku. 

bottom of page